Voorbidding

voorbidding

Wat is voorbidding?

Daar bestaan verskillende vorme van gebed. In 1 Tim. 2:1 (OAV) lees ons van smekinge, gebede, voorbedes en danksegginge. Daar is dus ‘n verskil tussen gebed en voorbidding. Die voorbidder bid nie net vir sy eie behoeftes nie, maar veral vir die van ander, selfs mense wat hy/sy nie ken nie. Volgens die Hebreeus of Grieks (paga en entunchano) beteken voorbidding letterlik “om tussenbeide te kom”, om “tussen-in te kom” of “om te ontmoet”. Moses was ‘n voorbidder by uitnemendheid. In Ps. 106:23 lees ons “die Here wou hulle (die Israeliete) verdelg, maar Moses, sy uitverkorene, het by Hom vir hulle in die bres getree om sy gramskap af te keer, sodat Hy hulle nie vernietig het nie.”

Die heel beste rolmodel in die Skrif as voorbidder, was Jesus self. Hy het aan al die vereistes vir ‘n voorbidder voldoen en Hy tree steeds vir ons in by die Vader (Joh. 17:20; Rom. 8:34 en 1 Joh. 2:1).

Voorbidding is meer as algemene gebed. Daar is ‘n intensiteit wat gewoonlik nie met gewone gebed plaasvind nie. Dis nie net smeking nie, dit sluit di wel in, maar is meer as dit. Dit sluit ook danksegging, aanbidding, lofprysing en sondebelydenis in, maar is nog meer. Dit is om gesag uit t e oefen terwyl ‘n geestelike posisie van krag in Jesus Christus ingeneeem word.

Ons benodig voorbidders om saam met ons te bid vir seminaargangers, hul beskerming en deurbrake, die sprekers en spanlede, finansies vir die bediening ens.

Indien jy ’n voorbidder/intersessor is, en jy voel dat jy graag vir die seminare as voorbidder wil optree, kontak asb. die kantoor.

Tel: 087 095 0512
E-pos: info@lewensverryking.co.za